Vakok és gyengénlátók   RSS
Keresés az adatbázisokban
Közös kereső Összetett adatbázisok Fond- és állagjegyzék MDP és MSZMP iratok Magyar Kataszteri Térképek II. Katonai felmérés térképei  Települések és dűlőnevek Magyar levéltári kiadványok

Urbaria et Conscriptiones

Királyi Könyvek

Térkép adatbázis

Középkori Magyarország Levéltári Forrásainak Adatbázisa

Levéltári jogtár

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

I. A JOGSZABÁLYOK TEMATIKUS GYŰJTEMÉNYE

 

     A levéltárak tevékenységét, működését érintő jogszabályok

   1990  
       1995  
       2000        2005
   1991        1996        2001        2006
   1992        1997        2002        2007
   1993        1998        2003        2008
   1994        1999        2004 
 
     Törvények
     BM rendeletek
     IM rendeletek
     PM rendeletek

A LEVÉLTÁRAK TEVÉKENYSÉGÉT, MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK

 

• Alaptörvények, rendeletek

1990. LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

1991. XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

1992. LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Adatvédelmi törvény)

1995. LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (Levéltári törvény)

2001. LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

2004. CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET)

335/2005. (XII. 29.) korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről (KEIR)

2006. XXXVIII. törvény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről

1997. CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

 

• A levéltári munkát érintő jogszabályok

1990. XCIII. törvény az illetékekről

1991. XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

1993. XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról

1996. LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

157/2000. (IX. 13.) korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról

17/2001 (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól

2004. CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET)

335/2005. (XII. 29.) korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelet az audiovizuális műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeiről


• A levéltári munka (szakmai) felügyeletével kapcsolatos jogszabályok

1991. XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről

7/2002 (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről

2006. LV. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról


• A levéltári dolgozók foglalkoztatásával, szakmai követelményeivel kapcsolatos jogszabályok

1997. CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 


• A levéltárban foglalkoztatottak (közalkalmazottak) jogállásával kapcsolatos jogszabályok

A Munka Törvénykönyve
1992. XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

2003. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Kjt.
1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

150/1992. (XI. 20.) korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

2004. CXXIV. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

2007. C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

2008. LXI. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

• A levéltárak gazdálkodásával kapcsolatos jogszabályok

1992. XXXVIII. törvény az államháztartásról

1997. CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

217/1998. (XII. 30.) korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

249/2000. (XII. 24.) korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól

2006. LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 

 


IRATKÉPZŐ SZERVEK IRATKEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK

 

1990. V. törvény az egyéni vállalkozásról

1990. LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

1991. XLI. törvény a közjegyzőkről

1991. IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

1997. C. törvény a választási eljárásról

7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

18/2003. (VI. 24.) IM rendelet az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat egységes iratkezeléséről

2004. CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET)

34/2004. (XI.19.) IM rendelet az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról

335/2005. (XII. 29.) korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

2006. V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. LVII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről

9/2008. (IK 2.) IRM utasítás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Iratkezelési Szabályzatának és a Minősített Adatok Kezelési Szabályzatának közzétételéről

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

 


ELEKTRONIKUS IRATKEZELÉSSEL, ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK

 

2001. XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

13/2003 (X.3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

2004. CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET

34/2004. (XI.19.) IM rendelet az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról

2005. XC. törvény az elektronikus információszabadságról

3/2005. (III. 18.) IHM rendelet Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

193/2005. (IX. 22.) korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

194/2005. (IX. 22.) korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítés szolgáltatókra vonatkozó követelményekről

195/2005. (IX. 22.) korm. rendelet az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes

335/2005. (XII. 29.) korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

16/2006. (IV. 6.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverrel szemben támasztott követelményekről

24/2006. (V. 18.) IM rendelet Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

11/2007 (III. 28.) MeHVM-ÖTM együttes rendelet az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről

1026/2007. (IV. 11.) korm. határozat a közigazgatási informatikai feladatok kormányzati koordinációjáról

182/2007. (VII. 10.) korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszerről

34/2007. (XII. 29.) PM rendelet az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól

114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól

 

 


SZEMÉLYES ÉS MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL, KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK

 

1992. LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Adatvédelmi törvény)

1992. LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

1995. LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról 

79/1995. (VI. 30.) korm. rendelet a minősített adat kezelésének rendjéről

1997. XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

1999. LXXVI. törvény a szerzői jogról

13/2002. (I. 31.) korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának a jeruzsálemi Yad Vashem, a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala részére történő átadása és felhasználása tárgyában készült adatvédelmi szerződés kihirdetéséről

4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról

2003. évi III. törvény az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról

43/2003. (III. 31.) korm. rendelet az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény végrehajtásáról

231/2004. (VIII. 6.) korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, és az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott Holocaust-dokumentumokban található személyes adatok védelme tárgyában Washingtonban, 2003. november 5-én létrejött adatvédelmi szerződés kihirdetéséről

9/2008. (IK 2.) IRM utasítás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Iratkezelési Szabályzatának és a Minősített Adatok Kezelési Szabályzatának közzétételéről

 

 


A JOGSZABÁLYOK IDŐRENDI GYŰJTEMÉNYE

 

1990. V. törvény az egyéni vállalkozásról

1990. LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

1990. XCIII. törvény az illetékekről

 

1991. XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

1991. XLI. törvény a közjegyzőkről

1991. IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 

1992. XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

1992. XXXVIII. törvény az államháztartásról

1992. LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Adatvédelmi törvény)

1992. LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

150/1992. (XI. 20.) korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

 

1993. XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról

 

10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

 

1995. LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról 

1995. LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (levéltári törvény)

79/1995. (VI. 30.) korm. rendelet a minősített adat kezelésének rendjéről

 

1996. LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

 

1997. XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről  

1997. C. törvény a választási eljárásról

1997. CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

 

217/1998. (XII. 30.) korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

 

1999. LXXVI. törvény a szerzői jogról

 

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 

7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

157/2000. (IX. 13.) korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról

18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről

249/2000. (XII. 24.) korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól

 

2001. XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

2001. LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

17/2001 (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól

 

13/2002. (I. 31.) korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának a jeruzsálemi Yad Vashem, a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala részére történő átadása és felhasználása tárgyában készült adatvédelmi szerződés kihirdetéséről

4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról

7/2002 (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

 

2003. évi III. törvény az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról

2003. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

43/2003. (III. 31.) korm. rendelet az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény végrehajtásáról

18/2003. (VI. 24.) IM rendelet az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat egységes iratkezeléséről

13/2003 (X. 3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

 

2004. CXXIV. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról 

2004. CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET)

231/2004. (VIII. 6.) korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, és az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott Holocaust-dokumentumokban található személyes adatok védelme tárgyában Washingtonban, 2003. november 5-én létrejött adatvédelmi szerződés kihirdetéséről

34/2004. (XI.19.) IM rendelet az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról

 

2005. XC. törvény az elektronikus információszabadságról

3/2005. (III. 18.) IHM rendelet Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről

193/2005. (IX. 22.) korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

194/2005. (IX. 22.) korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítés szolgáltatókra vonatkozó követelményekről

195/2005. (IX. 22.) korm. rendelet az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

335/2005. (XII. 29.) korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

 

2006. V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. XXXVIII. törvény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről

2006. LV. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról 

2006. LVII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

2006. LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

16/2006. (IV. 6.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverrel szemben támasztott követelményekről

24/2006. (V. 18.) IM rendelet Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

 

2007. C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

11/2007 (III. 28.) MeHVM-ÖTM együttes rendelet az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről

1026/2007. (IV. 11.) korm. határozat a közigazgatási informatikai feladatok kormányzati koordinációjáról

52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelet az audiovizuális műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeiről 

182/2007. (VII. 10.) korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszerről

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről

34/2007. (XII. 29.) PM rendelet az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól

114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól

 

2008. LXI. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról 

9/2008. (IK 2.) IRM utasítás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Iratkezelési Szabályzatának és a Minősített Adatok Kezelési Szabályzatának közzétételéről

 

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról


A JOGSZABÁLYOK TÍPUS SZERINTI GYŰJTEMÉNYE

 

 

Törvények

 

1990. V. törvény az egyéni vállalkozásról

1990. LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

1990. XCIII. törvény az illetékekről

1991. XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

1991. XLI. törvény a közjegyzőkről

1991. IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

1992. XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

1992. XXXVIII. törvény az államháztartásról

1992. LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Adatvédelmi törvény)

1992. LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

1993. XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 

1995. LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról 

1995. LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (levéltári törvény)

1996. LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

1997. XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről  

1997. C. törvény a választási eljárásról

1997. CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1999. LXXVI. törvény a szerzői jogról

2001. XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

2001. LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

2003. évi III. törvény az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról

2003. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

2004. CXXIV. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

2004. CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET) 

2005. XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2006. V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. XXXVIII. törvény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről

2006. LV. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról 

2006. LVII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

2006. LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

2007. C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról 

2008. LXI. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról 

 

 

Kormányrendeletek
150/1992. (XI. 20.) korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
79/1995. (VI. 30.) korm. rendelet a minősített adat kezelésének rendjéről
217/1998. (XII. 30.) korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
157/2000. (IX. 13.) korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról
249/2000. (XII. 24.) korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól
13/2002. (I. 31.) korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának a jeruzsálemi Yad Vashem, a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala részére történő átadása és felhasználása tárgyában készült adatvédelmi szerződés kihirdetéséről
43/2003. (III. 31.) korm. rendelet az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény végrehajtásáról
231/2004. (VIII. 6.) korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, és az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott Holocaust-dokumentumokban található személyes adatok védelme tárgyában Washingtonban, 2003. november 5-én létrejött adatvédelmi szerződés kihirdetéséről

193/2005. (IX. 22.) korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

194/2005. (IX. 22.) korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítés szolgáltatókra vonatkozó követelményekről

195/2005. (IX. 22.) korm. rendelet az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes

335/2005. (XII. 29.) korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

182/2007. (VII. 10.) korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszerről
Kormányhatározatok
1026/2007. (IV. 11.) korm. határozat a közigazgatási informatikai feladatok kormányzati koordinációjáról 
BM rendeletek

16/2006. (IV. 6.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverrel szemben támasztott követelményekről

 
GKM rendeletek
52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelet az audiovizuális műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeiről
114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
IHM rendeletek
13/2003 (X. 3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
3/2005. (III. 18.) IHM rendelet Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről 

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverrel szemben támasztott követelményekről

IM rendeletek
18/2003. (VI. 24.) IM rendelet az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat egységes iratkezeléséről
34/2004. (XI.19.) IM rendelet az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról
24/2006. (V. 18.) IM rendelet Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről
IRM rendeletek
58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről
62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet a Közjegyzői Levéltár tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
IRM utasítások
9/2008. (IK 2.) IRM utasítás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Iratkezelési Szabályzatának és a Minősített Adatok Kezelési Szabályzatának közzétételéről
MeHVM rendeletek
11/2007 (III. 28.) MeHVM-ÖTM együttes rendelet az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről
MKM rendeletek
10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

NKÖM rendeletek
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről
17/2001 (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól

4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról

7/2002 (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverrel szemben támasztott követelményekről

OKM rendeletek
52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelet az audiovizuális műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeiről
ÖTM rendeletek
11/2007 (III. 28.) MeHVM-ÖTM együttes rendelet az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
PM rendeletek

 

34/2007. (XII. 29.) PM rendelet az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól

 

 

SzCsM rendeletek

 

7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

 

 


A JOGSZABÁLYALKOTÓK RÖVIDÍTÉSEINEK FELOLDÁSA

 

BM = Belügyminiszter

GKM = Gazdasági és közlekedési miniszter

IHM = Informatikai és hírközlési miniszter

IM = Igazságügy-miniszter

IRM = Igazságügyi és rendészeti miniszter

Korm. = Kormány

MeHVM = Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

MKM = Művelődési és közoktatási miniszter

NKÖM = Nemzeti kulturális örökség minisztere

OKM = Oktatási és kulturális miniszter

ÖTM = Önkormányzati és területfejlesztési miniszter

PM = Pénzügyminiszter

SzCsM = Szociális és családügyi miniszter