HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára

Az Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának központja, az egykori vármegyei levéltár az 1828-1832 során épített, majd később többször bővített, ún. kis vármegyeháza épületében működik Kaposvárott. Fióklevéltára Nagyberki községben, a volt Vigyázó-kastélyban elhelyezett Nagyberki Fióklevéltár. A kaposvári központban őrzik a megye és a települések közigazgatási, jogszolgáltatási, gazdasági és családi levéltárak 1950 előtti iratainak zömét. A Nagyberki Fióklevéltár épületében az 1950–1990 közötti évtizedekben keletkezett járási és községi tanácsi, valamint a kezdetektől a telekkönyvi, a vállalati és termelőszövetkezeti iratanyagok vannak elhelyezve. Emellett a város szélén egy bérelt raktárépületben tárolunk még jelentős mennyiségű iratot. 2014 februárjában összesen 3019 fond képezte az őrizetünkben lévő iratmennyiséget, ami 16 059 iratfolyómétert tett ki.

A török hódoltság korában szinte az összes, a megyére vonatkozó irat megsemmisült. A középkorból csak valamivel több, mint 100 oklevél került levéltárunkba. Közülük kettő tartalmaz Somogy megyére vonatkozó adatokat. Az 1720-as évektől kezdődően folyamatosan a levéltárba kerültek a megyei közgyűlési, illetve a 19. század közepétől a főispáni és az alispáni iratok. Sajnos az 1944-ben törvényhatósági rangra emelt Kaposvár iratanyaga többször is károsodást szenvedett. Levéltárunk őrzi az első fokú közigazgatási és jogszolgáltatási szervek fondjait is. Az egyéb irategyüttesek, illetve gyűjtemények sorából említésre érdemesek a somogyi uradalmi levéltárak anyagai (pl. a Piarista Custodiátus Mernyei Uradalma), az alsó- és középfokú oktatási intézmények iratai, a plakát- és fotógyűjtemény, Kaposvár Városi Tanács tervtára. A területi közigazgatási hivatalok (pl. a Somogy Vármegyei Földhivatal) iratanyaga mellett említésre méltóak még a levéltárunk őrizetébe került megyei és városi pártiratok (MDP, MSZMP). A megye gazdasági fejlődését az egyik legjelentősebb cég, a MIR Kaposvári Cukorgyárának iratai reprezentálják.

A levéltár több kiadványsorozatot jegyez. A Somogy megye múltjából, levéltári évkönyv 1970-től jelenik meg és 2014-ben a 42. kötetnél tart. A Somogyi Almanach 1957-től lát napvilágot. A legutóbbi, 54. kötet 1997-ben jelent meg. Az Iskola és levéltár füzetei 1975-től szolgálják a somogyi helytörténetírást és 1996-ig a 40. kötetéig jutott. Az ezredforduló után két újabb sorozatot indítottunk útjára: Somogy megye múltjából, Segédletek és Fontes Comitatus Simighiensis címmel. A sorozatokon kívül egyedi tanulmánykötetek is megjelennek. A levéltár egy állandó kiállítást és egy, évente változó Folyosó Tárlatot rendez. Intézményünk az elsők között kezdett az 1970-es években levéltári napokat rendezni, amely hagyományt azóta is továbbvisszük. Emellett intézményünk részt vesz a Levéltárak Éjszakája és Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatban is.

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára
7404 Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10.
Pf.: 16.
Telefon: 06-82-528-200
E-mail:  sml@mnl.gov.hu

 

 

 

 

2001

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs.

[32.]. - 2001. - 399 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 32.)

 1. Borsa Iván: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban : forrásközlés : hetedik közlem, 1401–1420. - p. 7–78.
 2. Dominkovits Péter: Somogy vármegyei szolgabírák tanúkihallgatási jegyzőkönyvei, 1677–1678 : forrásközlés. - p. 79–94.
 3. Kaposi Zoltán: A magyarországi nagybirtokrendszer változásai (1700–1945). - p. 95–120.
 4. Polgár Tamás: Somogyi diákok a Győri Királyi Jogakadémián 1800–1848 között. - p. 121–136.
 5. Szántó László: Képviselő-választások Somogyban Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején, 1875–1890. - p. 137–176.
 6. Récsei Balázs: A kéjelgésügy és szabályozása Somogy vármegyében a dualizmus második felében. - p. 177–210.
 7. Csóti Csaba: Dokumentumok a „Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara – Kaposvár” történetéből 1920–1921 : forrásközlés. - p. 211–252.
 8. Gárdonyi Máté: 1944–45 eseményei a Zselickislaki Plébánia historia domusában : forrásközlés. - p. 253–268.
 9. Paál László: Somogy megye sajtója 1945–1950 : negyedik közlem, - p. 269–294.
 10. Szabó Bálint: A szovjet–jugoszláv viszály következményei egy funkcionáriusi értekezlet tükrében. - p. 295–342.
 11. Vonyó Anita: Fejezetek a kaposfüredi iskola történetéből. - p. 343–360.

 

Fontes Comitatus Simighiensis / [közread. a] Somogy Megyei Levéltár ; [kiad. a] Somogy Megyei Levélár. - 1-. - Kaposvár : 2001-

Az 1. kötettől szerk. Bősze Sándor.

PESTY Frigyes

Somogy megye helynévtára / Pesty Frigyes. I. A szöveget gondozta és a bevezetőt írta: Gőzsy Zoltán és Polgár Tamás, közrem, Vonyó Jánosné. Fontes Comitatus Simighiensis 1. Kaposvár : Somogy Megyei Levéltár, 2001, 414. p. : ill. -

(Fontes Comitatus Simighiensis : 1.)

 

2002

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László.

[33.]. - 2002. - 268 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 33.)

 1. Borsa Iván: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban : forrásközlés : nyolcadik közlem, 1421–1440. - p. 7–58.
 2. Kaposi Zoltán: Egy középbirtokos família 100 éve Somogy vármegyében : a Somssich-család felemelkedése. – p. 59–87.
 3. Domokosné Szalai Zsuzsanna: Az Esterházy-család somogyi birtokaival kapcsolatos alispáni iratok a Somogy Megyei Levéltárban (1861–1946) : repertórium. – p. 89–120.
 4. Szántó László: Képviselő-választások Somogyban 1890–1910. - p. 121–164.
 5. Gárdonyi Máté: Mindszenty József somogyi plébánia-alapításai. – p. 165–180.
 6. Sipos József: Nagyatádi Szabó István és az 1922-es választások Somogyban. - p. 181–222.
 7. Vonyó Anita: „Mind hősök voltak ők, mind férfiak, mind hű és hazafi” : a mernyei első világháborús hősi emlékmű létesítésének körülményei. - p. 223–236.

 

2003

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[34-35.]. - 2003. - 224 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 34-35.)

 1. C. Tóth Norbert: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban : forrásközlés : kilencedik közlem, 1441–1453. - p. 9–38.

2.   Polgár Tamás: Tisztújítási statútumok és az 1824. évi tisztújítás Somogy vármegyében. - p. 39–62.

3.   G. Jáger Márta: Az országgyűlési népképviselet kezdetei Somogy vármegyében (1848–1849). - p. 63–113.

4.   Szabó Attila: Mindennapok a Szigetvári Magyar Királyi Állami „Rezső” Polgári Fiúiskolában Klebelsberg Kunó minisztersége idején. - p. 114–152.

5.   Vonyó Anita: „Mint az őrült, ki letépte láncát…” : a Kapos-folyó utolsó tavaszi árvize és annak hatásai Kaposváron 1947-ben. - p. 153–164.

6.   Szántó László: Az első Nagy Imre-kormány programja és a helyi tanácsok. - p. 165–176.

7.   Gyenesei József: A Nagyatádi Szobrász Alkotótelep és Symposion kezdeteiről a hivatalos források tükrében. - p. 177–188.

 

 

GŐZSY Zoltán

Hitbizományi iratok / Repertórium / Gőzsy Zoltán = =  Somogy megye múltjából. Segédletek 1. Kaposvár : Somogy Megyei Levéltár, 2003, 192 p.

(Segédletek : 1.)

 

2005

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[36.]. - 2005. - 308 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 36.)

 1. Gőzsy Zoltán: Pesty Frigyes helynévgyűjtésének tanulságai. - p. 7–17.
 2. Csóti Csaba: A Somogy megyei izraelita középponti választmány dokumentumaiból, 1868 : forrásközlés. - p. 18–76.
 3. Récsei Balázs: Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben : forrásközlés. - p. 77–178.
 4. Vonyó Anita: Kaposvár ivóvíz-ellátásának problémái a 19–20. század fordulóján (1892–1906). - p. 179–190.
 5. Gáspár Ferenc. Rippl-Rónai József ismeretlen levele. - p. 191–194.
 6. Polgár Tamás: Horthy Miklós Kaposváron – 1919, 1921, 1923. - p. 195–206.
 7. Gyenesei József: Kísérletek a vármegyei közigazgatás megreformálására az 1920-as években : első közlem, - p. 207–216.
 8. Halász Imre: Somogy turizmusáról „Az utas könyve” turisztikai kínálata alapján. - p. 217–227.
 9. Gonda Gábor: Nagynyárád 1944–1948. A magyarországi németek sorsa a második világháborút követő években Nagynyárád példája alapján. - p. 229–248.
 10. Domokosné Szalai Zsuzsanna: Levelezőlapok és képes levelezőlapok a Somogy Megyei Levéltárban : segédlet. - p. 249–281.
 11. Récsei Balázs: „Azon mentségek és kifogásokrol, melyeket a vadászok hibázás után használni szoktak” : forrásközlés. - p. 283–293.

  

SZÁNTÓ László

A Kaposvári Városi Tanács testületi üléseinek napirend-katalógusa, 1950–1990 / Szántó László = = Somogy megye múltjából. Segédletek 2. Kaposvár : Somogy Megyei Levéltár, 2005, 374 p.

 

(Segédletek ; 2.)

 

2006

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[37.]. - 2006. - 210 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 37.)

 1. Vonyó Anita: Időjárási események és természeti csapások Somogy megyében 1866–1881 között, a Somogy című hetilap tudósításai nyomán. - p. 7–22.
 2. Récsei Balázs–Leidecker Jenő: Somogy megyei községi és körjegyzőségek megalakulásának története. - p. 23–79.
 3. Csóti Csaba: Kaposvári életbiztosítási esetek (1920–1938) társadalomtörténeti tanúságai. - p. 81–91.
 4. Lagzi István: A lengyelek Magyarországról való evakuálásának utolsó szakasza : az „EWA-B” akciók 1940 őszétől 1941 őszéig. - p. 93–146.
 5. Szántó László: A Kaposvári Vaskombinát Munkástanácsának „önfeloszlatása” : forrásközlés. - p. 147–168.
 6. Domokosné Szalai Zsuzsanna: Levelezőlapok és képes levelezőlapok a Somogy Megyei Levéltárban : második közlem, - p. 169–178.

 

2007

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[38.]. - 2007. - 333 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 38.)

 1. Varga Szabolcs: Horváth Márk szigeti kapitány hagyatéki leltára 1561-ből : forrásközlés. - p. 7–17.
 2. Nagy-Tóth Mária: Valentianus Purgolt, a Batthyányak újkeresztény orvosának levelei, 1622-1636. - p. 19–38.
 3. Dominkovits Péter: Az 1635. évi „nagybajomi” urbárium : forrásközlés. - p. 39-52.
 4. Végh Ferenc: A szentgyörgyvölgyi Bakács család Somogy megyei birtokállománya a XVII. században : - p. 53–58.
 5. Gőzsy Zoltán: Adalékok Somogy vármegye világi és egyházi közigazgatásához a 17. század végén és a 18. század első harmadában : - p. 59–80.
 6. Polgár Tamás: Somogyi diákok a Pécsi Püspöki Joglíceumon 1831-1848 (1850) között : - p. 81–100.
 7. Gárdonyi Máté: Piarista kegyuraság Somogyban. - p. 101–105.
 8. Récsei Balázs: Somogyvármegye monografiájának története a dokumentumok tükrében. - p. 107–176.
 9. Nübl János: Somogy vármegye helyzete az első világháború előtt, a statisztikák tükrében. - p. 177–211.
 10. Domokosné Szalai Zsuzsanna: Levelezőlapok és képes levelezőlapok a Somogy Megyei Levéltárban : Harmadik közlem, - p. 213–246.
 11. Czirók Zoltán: A kaposvári repülőszázad, 1918-1919. - p. 247–256.
 12. Vonyó Anita: Boskovits István nemesvidi zsidó orvos ingósági leltára, 1944 :  forrásközlés. - p. 257–270.
 13. Szántó László: Az 1956-os forradalmat követő megtorlás Somogyban, és a megtorlást elszenvedők adattára. - p. 271–310.
 14. Gerhard Seewann: In memoriam László Szita (1933-2005). - p. 311–313.

 

2008

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[39.]. - 2008. - 188 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 39.)

 1. Varga Szabolcs: Hungarica kutatások Grazban. - p. 7–22.
 2. Nagy-Tóth Mária: Valentianus Purgolt, a Batthyányak újkeresztény orvosának levelei 1622-1636 : második közlem, - p. 23–40.
 3. Gőzsy Zoltán: Szigetvári és dél-somogyi kereskedők 18. század elején. - p. 41–45.
 4. Kálmán Zsolt: Somogy vármegye rendvédelme a török kiűzésétől a Magyar Királyi Csendőrség megszervezéséig. - p. 47–57.
 5. Vonyó Anita: Szemelvények az orci birtok 1893-as megvásárlásához : forrásközlés. 59–69.
 6. Kiss Norbert Péter: Kovács-Sebestény Gyula tevékenysége a „Somogy” című hetilap tükrében. - p.71–91.
 7. Nübl János: Somogyi honatyák szereplése a Képviselőházban 1910 és 1914 között. - p. 93–114.
 8. Récsei Balázs: Egy „csodahely” kialakulása és annak hatósági kezelése : az 1925-ös nagyszakácsi látomások és következményei. - p. 115–127.
 9. Gyenesei József: Kísérletek a vármegyei közigazgatás megreformálására az 1920-as években második közlem, - p. 129–138.
 10. Tóth Ágnes: A földreform és a társadalmi szerkezet változásának néhány összefüggése a Dél-Dunántúlon, 1945-1949. - p. 139–154. p.
 11. Csóti Csaba: Adalékok a Somogy megyei cigányság 1945-1949. évi történetéhez. - p. 155–170.

 

2010

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[40.]. - 2010. - 333 p. : ill. 6

(Levéltári évkönyv ; 40.)

 1. Nagy-Tóth Mária: Jakob Klain, a Batthyányak szalónaki patikusának levelei, 1635-1657. p p. 7–20.
 2. Gőzsy Zoltán: Mezővárosi közigazgatás és igazságszolgáltatás a 18. századi Somogy megyében Szigetvár példáján. - p. 21–40.
 3. Récsei Balázs: A Somogy megyei települések haszonállat-állománya az 1870. év elején végrehajtott összeírásban : forrásközlés. - p. 41–57.
 4. Gáspár Ferenc: A kaposvári közkórház történetének 1922-1930 közötti eseményei : egy döntési folyamat dokumentumai Kaposi Mór Oktató Kórház Bodosi Mihály Kórháztörténeti Gyűjteményében. - p. 59–78.
 5. Szőllősy Ferenc: Visszapillantó tükör. - p. 79–172.
 6. Domokosné Szalai Zsuzsanna: Levelezőlapok és képes levelezőlapok a Somogy Megyei Levéltárban : negyedik közlem, - p.173–181.
 7. Kiss Norbert Péter: Az 1956-os forradalom alatt megsemmisült Somogy megyei iratok : forrásközlés. - p. 183–190.
 8. Vonyó Anita: A szentgáloskéri termelőszövetkezet története a kezdetektől a rendszerváltozásig, 1951-1992. - p. 191–204.
 9. Hauer János: Kutatási témák és szokások a Somogy Megyei Levéltárban 1967 és 1990 között. - p. 205–259.
 10. Válogatás a 2009. évi Somogyi Levéltári Nap előadásaiból. - p. 261–292.

 

2011

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[41.]. - 2011. - 231 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 41.)

 1. Végh Ferenc: Küzdelem a Somogy megye feletti uralomért Bolondvár és Lak várainak visszafoglalása a törököktől 1599-ben : adalékok a tizenöt éves háború dunántúli hadműveleteihez. - p. 7–15.
 2. Nagy-Tóth Mária: „Én szegény nyomorult Mocsolági István Kapos várban sötét tömlöcben hevert, nagy nyomorúságot szenvedő…” : adalékok a koraújkori rabtartás történetéhez. - p. 17–31.
 3. Gőzsy Zoltán: Adalékok a 18. századi Somogy megyei egészségügy strukturális fejlődéséhez : orvosi ellátás, ispotályos ház, gyógyszertár. - p. 33–38.
 4. Domokosné Szalai Zsuzsanna: Pribéri és vuchini gróf Jankovich László, Somogy vármegye főispánja 1860-1886 : pályakép-vázlat egy somogyi főispánról a dokumentumok tükrében : forrásközlés. - p. 39–53.
 5. Nübl János: Somogyi honatyák szereplése a Képviselőházban az első világháború alatt : első rész. - p. 55–69.
 6. Récsei Balázs: Száz éve született dr. Takáts Gyula : dokumentumok a költő pedagógusi és muzeológusi működésének idejéből : forrásközlés. - p. 71–88.
 7. Vonyó Anita: Adalékok a fonyódligeti villatelep létrejöttéhez és a partvédelmi munkálatok megindulásához, 1930–1940. : forrásközlés. - p. 89–128.
 8. Csóti Csaba: Egy kiállítás, mint a politikai térfoglalás eszköze és reprezentációja. Somogy a demokráciáért, 1947. - p.129–140.
 9. Kiss Norbert Péter: Az 1950–1956 közötti községi tanácsi és községi begyűjtési megbízotti iratok pusztulása Somogy megyében : adattár. - p. 141–187.
 10. Szántó László: Az 1956-os forradalom és szabadságharc somogyi eseményeiről készült publikációk jegyzéke. - p.189–196.

 

ÉGETŐ Melinda-POLGÁR Tamás

Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Somogy vármegyéből, 1732-1847 / Égető Melinda-Polgár Tamás. Budapest : L’Harmattan Kiadó, 2011. 314 p.

 

(Fontes Comitatus Simighiensis ; 2.)

 

Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság iratai, 1870–1918. / Szerk. Bősze Sándor. Kaposvár – Rijeka, 2011. 191 p.

Inventar fonda Pomorska oblast za Ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci, 1870–1918. / Szerk. Goran Crnković. Rijeka-Kaposvár, 2011. 159 p. ill. XVI.

[Kétnyelvű kötet.]

 

2012

 

T. MÉREY Klára

A gróf Hunyady család Somogy megyei birtokainak leltára, 1822 / T. Mérey Klára. Kaposvár : Somogy Megyei Levéltár, 2012. 152 p.

 

(Fontes Comitatus Simighiensis ; 3.)

 

 

2014

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[42.]. - 2014. - 240 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 42.)

 1. Szijártó M. István: Főméltóságok a 18. századi Magyarországon. - p. 7–12.
 2. Kiss Norbert Péter: Irodalmi emlékek a Somogy Megyei Levéltárban. - p. 13–32.
 3. Gáspár Ferenc: Az első körorvosi hálózat kiépülése Somogyban. - p. 33–50.
 4. Récsei Balász: Kaposvár az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás : A köz- és magánépületek kimutatása mellékletének tükrében - p. 51–98.
 5. Domokosné Szalai Zsuzsanna: Dokumentumok gróf pribéri és vuchini Jankovich László negyedszázados főispáni és félévszázados közszolgálati tevékenységének megünnepléséről : forrásközlés - p. 99–120.
 6. Csóti Csaba: „Hadjárat a kaposvári mozik ellen” – anno 1912. - p. 121–126.
 7. Nübl János: Somogyi honatyák szereplése a Képviselőházban az első világháború alatt : második rész. - p. 127–140.
 8. Suba János: A magyar állam határőrizete a XIX–XX. században : történetei áttekintés. - p. 141–150.
 9. Vonyó Anita: A kaposvári Latinca-szobor felállításának körülményei a Somogy megyei források tükrében. - p. 151–160.
 10. Szántó László: Nagy Imre kaposvári szobra. - p. 161–172.
 11. Válogatás a 2012. évi Somogyi Levéltári Nap előadásaiból.

Kapillerné Megyeri Anna: Sportegyesületek Zalaegerszegen a dualizmus idején. - p. 173–178.

Márfi Attila: Pécs és Baranya sportegyletei a dualizmus időszakában. - p. 179–188.

Vonyó Anita: A sport helye egy somogyi kistelepülés, Orci életében a 20. században. - p. 189–192.

Aradi Gábor: Tolna megyei turisztikai mozaikképek és vendéglátás a Rákosi-korszakból. - p. 193–204.

 1. Rezümék : magyar, angol, német. - p. 205–216.
 2. Függelék. - p. 217–220.

Somogy Vármegye Levéltára (-1950)

Kaposvári Állami Levéltár (1950-1967)

Somogy Megyei Levéltár (1967-2012)

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára (2012-)