HU | EN | DE

Ki találta fel a humboldti egyetemet? Vita az úgynevezett „Humboldt-mítosz”-ról

Schwendtner Tibor

Ki találta fel a humboldti egyetemet?

Vita az úgynevezett „Humboldt-mítosz”-ról

 

Az európai egyetemek bolognai átalakításának időszakában komoly vita bontakozott ki arról, hogy milyen szerepe volt Wilhelm von Humboldtnak a Berlini Egyetem alapításában, illetve hogy van-e egyáltalán humboldti modell. A vita vezérfogalma a Humboldt-mítosz, mely mögött az a koncepció áll, miszerint Humboldtnak csak igen korlátozott jelentősége volt a Berlini Egyetem alapításában, és Humboldt kimagasló jelentőségét csak a 20. század folyamán találták ki olyan filozófusok és egyetempolitikusok, akik a kor egyetempolitikai szituációjához és érdekharcaihoz kötődtek. E tanulmány a sokfelé ágazódó vitából két olyan kérdést jár körbe alaposabban, amelyek a filozófiai gondolatok intézményesülésének problematikáját érintik. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy filozófiai eszmék milyen szerepet játszottak a Berlini Egyetem alapításában. A vizsgálat Humboldt tevékenységére összpontosít, aki jól ismerte a kor többi gondolkodójának idevágó nézeteit, és képes is volt arra, hogy produktívan elsajátítsa és alkalmazza azokat. A másik kérdéskör arra vonatkozik, hogy alkalmas-e a mítosz fogalma a Humboldt-recepció megfelelő értelmezésére. A mítosz-tézis képviselői ugyanis hajlamosak differenciálatlanul kezelni a Humboldt-recepció különböző formáit. Emiatt szükség volt annak pontosítására, hogy Humboldt egyetemmel kapcsolatos tevékenységének 20. századi recepciója milyen tipikus formákat öltött. A tanulmány a Humboldt-recepció öt jellegzetes formáját különbözteti meg, s arra a következtetésre jut, hogy a mítosz fogalmát ezekre csak néhány, korlátozott esetben alkalmazhatjuk tárgyszerűen. A tanulmány végezetül megmutatja, hogy a Humboldt-mítosz vitája az európai egyetem átalakításával kapcsolatos konfliktusok kontextusába illeszkedik. Az európai egyetemek – a múlt század 80-as éveitől fokozatosan kibontakozó – menedzserista átalakításának főbb elvei ugyanis diametrális ellentétben állnak a humboldti egyetemkoncepcióval, emiatt a Humboldt-mítosz vitája részévé vált az európai egyetem jövőjéről folytatott koncepcionális küzdelemnek.