HU | EN | DE

Önéletrajz és filozófia - Online konferencia Heller Ágnes emlékére

Az elmúlt hónapokban kezdődött meg Heller Ágnes hagyatékának levéltári feldolgozása. Budapest Önkormányzata és Budapest Főváros Levéltára ez alkalomból konferenciát rendez Önéletrajz és filozófia címmel. 

A tudományos diskurzus fókuszában Heller Ágnes két fontos törekvése áll: egyrészt, hogy megírja saját privát filozófiatörténetét (lásd a Filozófiám története című 2009-es könyvét), másrészt, hogy filozófiai szempontból vizsgálja az önéletrajzi emlékezés mibenlétét (ld. Az önéletrajzi emlékezés filozófiája, 2015).
Konferenciánk előadásai tág értelemben kapcsolódnak Heller kérdésfeltevéseihez és a következő témákat érintik. (1) Az önéletrajzi emlékezés mint az emlékezés sajátos fajtája filozófiai szempontból. Az önéletrajzi emlékezés és az emlékezés más fajtái. Az önéletrajzi emlékezés szerepe az identitás-képződésben. (2) A filozófiai önéletrajzok, a privát intellektuális fejlődéstörténetről szóló filozófiai igényű beszámolók műfaji sajátosságai. (3) Hogyan értékeljük azt a (legkonzekvensebben Vajda Mihály által képviselt) filozófiai álláspontot, amely szerint a filozófiai praxis nem nyúlhat túl saját individuális személyünk világban betöltött helyének vizsgálatán, amely szerint tehát a filozófia önéletrajzírás. (4) A memoár- és, biográfia-irodalom megjelenésének, fellendülésének társadalmi kontextusai. (5) A filozófusi életrajzok, életútinterjúk, naplók, jegyzetek, mint a tudománytörténet-írás sajátos forrásai. A közelmúltban megjelent filozófusi életútinterjúk filozófiatörténeti jelentősége.
A konferencia zoom-platformon zajlik, a részvételhez regisztráció szükséges ezen a linken.
De élőben is követhető Budapest Főváros Levéltára YouTube csatornáján.
 
A program a rezümékkel együtt letölthető innen (pdf formátumban).
Az esemény Facebook oldalához itt csatlakozhatnak.
 

Program:

Március 11. csütörtök 

9:40 – 10:00: A konferenciát megnyitja:
Gy. Németh Erzsébet. humán területekért felelős főpolgármester-helyettes
Kenyeres István főigazgató, Budapest Főváros Levéltára
Szücs László Gergely, projektfelelős (ELKH FI, BFL)    

10:00 – 10:30: Vajda Mihály (MTA): Reflexív filozófia vagy „rendszer”
10:30 – 11:00: Valastyán Tamás (DE BTK): Az én a teória tereiben (Az önmagaság impulzusai Heller Ágnes és Vajda Mihály gondolkodásában)
11:00 – 11:30: Weiss János (PTE BTK): A filozófia mint mesterség vagy hivatás
11:30 – 12:00: Sümegi István (iASK, Kőszeg): Mit nyersz vele? A filozófia mint memoár

12:00 – 13:00: Ebédszünet

13:00 – 13:30: Kőbányai János (Múlt és Jövő Kiadó): A bicikliző majomról
13:30 – 14:00: Perecz László (BME): A diszkontinuitások és a kontinuitás. Életút és életmű Heller Ágnesnél
14:00 – 14:30: Branczeiz Anna (PTE BTK): Önéletrajzi filozófia – Heller Ágnes a Bicikliző majom és A véletlen értéke című interjúköteteiről

14:30 – 15:00: Kávészünet

15:00 – 15:30: Mesterházi Miklós (LANA): Lukács meghajol
15:30 – 16:00: Szabados Bettina (ELKH BTK FI / ELTE BTK): Önértelmezés, önteremtés Lukács György Megélt gondolkodás című művében

  

Március 12. péntek 

10:00 – 10:30: Boros Gábor (KRE BTK): „[…] az önéletrajzi irodalom mint műfaj is kétfelé szakad […] Párhuzamos motívum Georg Misch és Heller Ágnes önéletírás-elméletében”
10:30 – 11:00: Deczki Sarolta (ELKH BTK ITI): Egyes szám első személyű történelem. A kortárs memoárirodalom
11:00 – 11:30: Gyáni Gábor (ELKH BTK TTI): A közösségi és egyéni emlékezet fogalmáról
11:30 – 12:00: Lugosi András (BFL): A személyes nyomában, avagy mi a budapesti Lukács György Budapesti Iskolájában? Filozófus emlékiratok és várostörténészi reflexiók

12:00 – 13:00: Ebédszünet

13:00 – 13:30: Császár Andrea Mária (PTE BTK): Az (ön)életrajzi portré mint koncepció Hannah Arendt életművében
13:30 – 14:00: Varga Péter András (ELKH BTK FI): A biográfia problémája a fenomenológiában, különös tekintettel Edmund Husserlre
14:00 – 14:30: Grósz Eszter (MTA Kritikai Tanulmányok Kcs.): Teremtő emlékezet – Az önéletrajzi emlékezés filozófiája Radnóti Sándor "nem memoárjában"

14:30 – 15:00: Kávészünet

15:00 – 15:30: Tóth Károly (ELTE BTK): A történelmi regény műfajelméleti kérdései (Lukács és Heller koncepcióinak egybevetése az olvasónaplók tükrében)
15:30 – 16:00: K. Horváth Zsolt (ELTE BTK): Szuverenitásigény és felelősség: Mérei Ferenc pszichológus szerepdilemmái